Käyttöehdot - Suomi LEI
3. tammikuuta 2018 lähtien EU-yritykset eivät ole saaneet myydä tai ostaa arvopapereita ilman LEI-tunnusta.

Käyttöehdot

Voimassa 18/03/2022 alkaen

1. JOHDANTO

Baltic LEI AS (”Suomi LEI”) on Pohjois- ja Itä-Euroopassa toimiva LEI-rekisteröintiasiamies, joka toimii Suomessa nimellä Suomi LEI.

Suomi LEI toimii LEI-rekisteröintiasiamiehenä ja tekee yhteistyötä Global Legal Entity Identifier Foundationin (GLEIF) akkreditoimien paikallisten toimintayksiköiden kanssa (”LOU”, ”LEI-tunnusten myöntäjä”). Suomi LEI on EQS Group AG:n virallinen rekisteröintiagentti ja LEI-koodit rekisteröidään EQS LEI -alustalle, paitsi lainkäyttöalueilla, joita EQS ei kata. Suomi LEI voi päättää tehdä yhteistyötä yhden tai useamman LEI-tunnuksia myöntävän organisaation kanssa varmistaakseen, että sen asiakkaiden LEI-palveluiden tarpeisiin vastataan, riippuen vallitsevista markkinaolosuhteista. Suomi LEI auttaa oikeushenkilöitä pääsemään LEI-tunnuksia myöntävien organisaatioiden verkostoon, joka vastaa LEI-tunnusten myöntämisestä ja siihen liittyvistä palveluista.

Legal Entity Identifier (LEI) on 20-merkkinen aakkosnumeerinen koodi, joka perustuu Kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) kehittämään ISO 17442 -standardiin. Se liittyy tärkeisiin viitetietoihin, joiden avulla rahoitustapahtumiin osallistuvat oikeushenkilöt on mahdollista tunnistaa selkeästi yksilöllisellä numerotunnuksella. LEI-tietovaranto on julkisesti saatavilla ja toimii maailmanlaajuisesti ainutlaatuisena avaimena oikeushenkilöitä koskevaan standardoituun tietoon. Tiedot rekisteröidään ja tarkistetaan säännöllisesti LEI-tunnusten valvontaelimen (LEI Regulatory Oversight Committee) asettamien protokollien ja menettelyjen mukaisesti.

Kaikilla rekisteröijillä, eli kaikilla verkkosivuston kautta hakemuksen tehneillä oikeushenkilöillä, on suora suhde Suomi LEI:hin, ja niille toimitetaan LOU:n myöntämä ja hallinnoima LEI-tunnus näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Sopimus

Napsauttamalla ”Hyväksyn käyttöehdot” käyttäjä antaa suostumuksensa laillisesti sitovaan sopimukseen (”sopimus”, ”käyttöehdot”) Suomi LEI:n kanssa oikeushenkilön puolesta (”rekisteröijä”). Nämä ehdot koskevat LEI-tunnuksen rekisteröintiä, uusimista, siirtoa ja päivityksiä GLEIF:n määritelmien mukaisesti.

Suomi LEI aloittaa hakemuksen käsittelyn, kun rekisteröijä on suorittanut täyden maksun rekisteröijän valitseman tilauksen mukaisesti. Rekisteröijän on annettava Suomi LEI:lle valtuutus LEI-hakemuksen lähettämiseksi toimittamalla valtakirja käyttöehtojen osassa 3 kuvatulla tavalla. Mikäli rekisteröijä on suorittanut maksun mutta ei toimittanut valtakirjaa, Suomi LEI lähettää rekisteröijälle muistutuksen. Mikäli rekisteröijä ei toimita Suomi LEI:lle valtakirjaa 30 päivän kuluessa ensimmäisestä muistutuksesta, Suomi LEI pidättää oikeuden peruuttaa rekisteröijän tilaus.

Rekisteröijä ymmärtää ja suostuu siihen, että Suomi LEI hallinnoi kaikkia LEI-tunnuksiin liittyviä pyyntöjä GLEIF:n vaatimusten, suositusten, linjausten ja ohjekirjojen mukaisesti. Rekisteröijällä ei ole oikeutta vaatia Suomi LEI:ltä toimia, jotka eivät ole GLEIF:n vaatimusten, suositusten linjausten ja/tai ohjekirjojen mukaisia.

Kuluttajalainsäädännön poikkeukset eivät koske Suomi LEI:n palveluita. Siten mitään lakisääteistä oikeutta peruuttaa tilaus ja saada hyvitys ei sovelleta.

Suomi LEI:n palveluiden käyttö edellyttää myös, että rekisteröijä hyväksyy Suomi LEI:n evästeilmoituksen ja tietosuojailmoituksen, joissa esitetään, miten Suomi LEI kerää, käyttää, jakaa ja varastoi henkilötietoja.

Suomi LEI aloittaa hakemuksen käsittelyn, kun rekisteröijä on suorittanut täyden maksun rekisteröijän valitseman tilauksen mukaisesti. Rekisteröijän on annettava Suomi LEI:lle valtuutus LEI-hakemuksen lähettämiseksi toimittamalla valtakirja käyttöehtojen osassa 3 kuvatulla tavalla. Mikäli rekisteröijä on suorittanut maksun mutta ei toimittanut valtakirjaa, Suomi LEI lähettää rekisteröijälle muistutuksen. Mikäli rekisteröijä ei toimita Suomi LEI:lle valtakirjaa 30 päivän kuluessa ensimmäisestä muistutuksesta, Suomi LEI pidättää oikeuden peruuttaa rekisteröijän tilaus.

Rekisteröijä ymmärtää ja suostuu siihen, että Suomi LEI hallinnoi kaikkia LEI-tunnuksiin liittyviä pyyntöjä GLEIF:n vaatimusten, suositusten, linjausten ja ohjekirjojen mukaisesti. Rekisteröijällä ei ole oikeutta vaatia Suomi LEI:ltä toimia, jotka eivät ole GLEIF:n vaatimusten, suositusten linjausten ja/tai ohjekirjojen mukaisia.

Kuluttajalainsäädännön poikkeukset eivät koske Suomi LEI:n palveluita. Siten mitään lakisääteistä oikeutta peruuttaa tilaus ja saada hyvitys ei sovelleta.

Suomi LEI:n palveluiden käyttö edellyttää myös, että rekisteröijä hyväksyy Suomi LEI:n evästeilmoituksen ja tietosuojailmoituksen, joissa esitetään, miten Suomi LEI kerää, käyttää, jakaa ja varastoi henkilötietoja.

2. VELVOLLISUUDET

LEI-hakukelpoisuus

Rekisteröijän on toimitettavat täsmälliset viitetiedot (toisin sanoen julkisesti saatavilla olevat tiedot LEI-tunnuksella tunnistettavissa olevista oikeushenkilöistä) LEI-hakemuksessaan Suomi LEI:lle. Viitetietoihin sisältyy:

Käyntikorttitiedot sisältävät esimerkiksi oikeushenkilön virallisen nimen ja rekisteröidyn osoitteen. Globaalissa LEI-järjestelmässä näitä tietoja kutsutaan ”tason 1” tiedoiksi.

Suhdetiedot mahdollistavat oikeushenkilön mahdollisten välittömien ja lopullisten emoyhtiöiden tunnistamisen. Näitä tietoja kutsutaan ”tason 2” tiedoiksi.

Suomi LEI tarkistaa viitetiedot paikallisista julkisista rekistereistä (katso täydellinen luettelo rekisteröintiviranomaisista) ja myöntää LEI-standardin mukaisen LEI-tunnuksen.

Rekisteröijä on vastuussa viitetietojen oikeellisuudesta. Lähettämällä viitetietonsa rekisteröijä takaa niiden oikeellisuuden ja sovellettavuuden LEI-rekisteröintiprosessin puitteissa.

Suomi LEI kääntyy takaisin rekisteröijän puoleen keskeneräisen hakemuksen tapauksessa tai pyytääkseen lisätietoja vahvistaakseen oikeushenkilön viitetiedot, kun julkisesti saatavilla olevat lähteet eivät riitä. Vastuu oikeiden tietojen toimittamisesta on kuitenkin aina rekisteröijällä.

Rekisteröijän tulee varmistaa, että LEI-hakemus on yksilöllinen, ja hänen on myös tiedostettava, että kullakin oikeushenkilöllä voi olla vain yksi LEI. Jos due diligence -prosessissa paljastuu, että toinen LEI on rekisteröity (tai vireillä), rekisteröijän pyyntö hylätään ja alkuperäiseen LEI-hakemukseen sovellettavat maksut palautetaan.

Rekisteröijän viitetiedot vahvistetaan julkisesti saatavilla olevista lähteistä. Useimmissa tapauksissa yhtiön due diligence -prosessi suoritetaan käyttämällä julkisia rekistereitä (esim. paikallisia kaupparekistereitä tai vastaavia). Jos Suomi LEI ei pysty tunnistamaan oikeushenkilöä julkisten rekisterien avulla, Suomi LEI voi pyytää rekisteröijältä lisätietoja. Jos rekisteröijä ei toimita asiakirjoja, Suomi LEI voi kieltäytyä rekisteröimästä LEI-tunnusta, ja siinä tapauksessa rekisteröijän suorittamia maksuja ei palauteta. Jos rekisteröijä toimittaa asiakirjat, mutta Suomi LEI ei vieläkään pysty rekisteröimään LEI-tunnusta, Suomi LEI palauttaa rekisteröijän suorittamat maksut.

Suomi LEI pidättää oikeuden peruuttaa LEI-rekisteröinti, jos rekisteröijä toimittaa vääriä tietoja, ei päivitä ajankohtaisia tietoja tai ei tee Suomi LEI:n pyytämiä korjauksia.

Hinnoittelu ja laskutus

Alkuperäisen LEI-rekisteröinnin tai vuotuisen LEI-uusimisen (”tilaus”) hinta on nähtävillä Suomi LEI:n verkkosivustolla ja se on maksettava välittömästi hakemuksen lähettämisen jälkeen.

Maksuja hyväksytään seuraavissa valuutoissa: GBP, SEK, NOK tai EUR. Epäselvyyden välttämiseksi täysi maksu määritellään Suomi LEI:lle siirrettävänä nettosummana mahdollisten verojen, pankkimaksujen, provisioiden ja palvelumaksujen jälkeen. GLEIF-maksu sisältyy tilausmaksuun.

Suomi LEI soveltaa tarvittaessa arvonlisäveroa palveluiden tarjoamiseen liittyvien arvonlisäverosääntöjen mukaisesti. Suomi LEI nojautuu siihen alv-numeroon ja niihin laskutustietoihin, jotka rekisteröijän edustaja on ilmoittanut rekisteröintiprosessin yhteydessä. Suomi LEI:llä on oikeus korjata arvonlisäveroon liittyvät tiedot, jos on selviä viitteitä siitä, että tällaiset tiedot ovat virheellisiä.

Rekisteröijän on maksettava hinnaston mukainen maksu, vaikka LEI-hakemusta ei täytettäisi oikein tai se sisältäisi virheellisiä tietoja. Suomi LEI:n palvelut on suunniteltu siirtämään tiedot LOU:lle mahdollisimman pian, ja siten ei ole mahdollisuutta vetäytyä palveluista tai vaatia hyvitystä käyttämättömistä palveluista.

Jos Suomi LEI ei ole saanut hinnaston mukaista maksua, Suomi LEI pidättää oikeuden olla jatkamatta LEI-hakemuksen käsittelyä.

Suomi LEI lähettää kaikki asiakirjat ja kuitit PDF-asiakirjana hakemuslomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

3. VALTAKIRJA

Rekisteröinnin, uusimisen tai siirron hakemisen jälkeen Suomi LEI lähettää rekisteröijän edustajalle sähköpostin, joka sisältää valtakirjan (”valtakirja”). Suomi LEI:llä ei ole velvollisuutta vahvistaa edustajan ilmoittamaa sähköpostiosoitetta.

Rekisteröijän edustajan tulee allekirjoittaa valtakirja sähköisellä allekirjoituksella tai käsin (tulostamalla ja skannaamalla) ja palauttaa se Suomi LEI:lle sähköpostitse. Kun rekisteröijä on toimittanut valtakirjansa, Suomi LEI:llä katsotaan olevan laillisesti sitova valtuutus toimia rekisteröijän puolesta valtuutuksessa määriteltyihin tarkoituksiin. Suomi LEI:llä on täydet oikeudet rekisteröidä, uusia, siirtää ja päivittää LEI-tunnus rekisteröijän puolesta.

Valtakirjassa annettu valtuutus on voimassa niin kauan kuin rekisteröijällä on Suomi LEI:n palveluiden voimassa oleva tilaus. Rekisteröijällä on oikeus peruuttaa valtuutus milloin tahansa ilmoittamalla asiasta Suomi LEI:lle kirjallisesti. Huomaa, että Suomi LEI:lle tehdyn valtuutuksen peruuttamisen seurauksena Suomi LEI ei voi uusia rekisteröijän LEI-tunnusta seuraavan jakson ajaksi tai lähettää ilmoituksia uusimisista, mahdollisista haasteista tai muista GLEIF-järjestelmän alaisista LEI-tunnusten hallintaan liittyvistä toimista. Suomi LEI:llä on valtuutettuna henkilönä rajoitetut oikeudet edustaa rekisteröijää; Suomi LEI on valtuutettu edustamaan rekisteröijää LEI-tunnuksen rekisteröinnissä, uusimisessa, siirrossa ja päivittämisessä GLEIF:n asettamien standardien ja vaatimusten mukaisesti.

4. PALVELUT

LEI-tunnuksen rekisteröinti

LEI-tunnuksen tilaamiseksi tai olemassa olevan LEI-tunnuksen uusimiseksi rekisteröijän on täytettävä hakemus Suomi LEI:n verkkosivustolla. Suomi LEI:llä ei ole velvollisuutta tarkistaa rekistereistä koottuja tai rekisteröijän edustajan toimittamia tietoja.

Hakemuksen voi lähettää rekisteröidyn oikeushenkilön valtuutettu edustaja. Edustaja takaa, että hänellä on täydet valtuudet lähettää LEI-hakemus. Suomi LEI:llä on oikeus pyytää täydentäviä asiakirjoja edustajan tunnistamiseksi tai valtuutuksen tarkistamiseksi. Suomi LEI pidättää oikeuden hylätä hakemus, jos rekisteröijän edustaja ei toimita Suomi LEI:n pyytämiä tietoja.

Rekisteröijän edustaja esittää hakemusta lähettäessään, että hän on rekisteröidyn yhteisön valtuutettu edustaja, joko työntekijänä tai viranhaltijana, tai toimii yhteisön puolesta. Kolmannen osapuolen yhteisön puolesta rekisteröintiä suorittavilla edustajilla tulee olla voimassa oleva valtakirja. Suomi LEI voi tarvittaessa pyytää täydentäviä asiakirjoja todistamaan edustajan oikeuden toimia yhteisön puolesta. Suomi LEI pidättää oikeuden pyytää rekisteröijältä lisätietoja, esimerkiksi asiakirjoja vahvistamaan, että yhteisön puolesta rekisteröintiä suorittavalla kolmannella osapuolella on asianmukainen valtuutus.

Kun Suomi LEI on vastaanottanut valtakirjan ja maksun, Suomi LEI aloittaa rekisteröijän hakemuksen käsittelyn. Jos rekisteröijän toimittamissa tiedoissa on epäjohdonmukaisuuksia tai tietoja puuttuu, Suomi LEI voi ottaa yhteyttä rekisteröijän edustajaan sähköpostitse tai puhelimitse.

Suomi LEI ei veloita ennakkomaksuja useimmissa Suomi LEI:n palvelemissa maissa; kuitenkin olosuhteissa, joissa ennakkomaksu on käytettävissä, Suomi LEI:llä ei ole velvollisuutta välittää mitään tietoja LOU:lle, jos rekisteröijä ei ole suorittanut maksua.

Kun LEI-tunnus on määrätty onnistuneesti, Suomi LEI lähettää vahvistuksen sähköpostitse. LEI-tunnuksen tila voidaan tarkistaa GLEIF-verkkosivustolta. Jokainen LEI julkaistaan Global LEI Indexissä. Kiinnostuneet osapuolet voivat käyttää koko LEI-tietovarantoa ja tehdä siitä hakuja GLEIF:n kehittämän verkkopohjaisen hakutyökalun avulla.

LEI-tunnuksen uusiminen

LEI-tunnus myönnetään rekisteröijälle kerran. Tämän jälkeen LEI-tunnuksen rekisteröinti on päivitettävä ja uusittava vuosittain sen jatkuvan voimassaolon varmistamiseksi. Uusimisen tarkoituksena on varmistaa, että GLEIF-tietokannassa olevat rekisteröijää koskevat tiedot ovat ajan tasalla.

GLEIF-tietokannassa on mahdollista pidentää LEI-tunnuksen voimassaoloaikaa enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan. On tärkeää huomata, että jos uusimishakemus LEI-tunnuksen voimassaolon pidentämiseksi tehdään yli kaksi kuukautta ennen LEI-tunnuksen vanhenemispäivää, pidennettyä ajanjaksoa ei lisätä LEI-tunnuksen voimassaolon päättymispäivään, vaan se on sen sijaan voimassa 12 kuukautta hakemuspäivästä alkaen.

Suomi LEI ottaa rekisteröijään yhteyttä ennen 12 kuukauden ylläpitojakson päättymistä muistuttaakseen rekisteröijää LEI-tunnuksen uusimisen tarpeesta. Velvollisuus uusia LEI-tunnus pysyy kuitenkin edelleen rekisteröijällä.

Suomi LEI tarjoaa erilaisia tilausvaihtoehtoja rekisteröijän LEI-tunnuksen uusimiseksi. Tilausvaihtoehtojen ehdot ja kuvaukset ovat saatavilla Suomi LEI:n verkkosivustolla.

Jos rekisteröijä tilaa monivuotisen tilauksen, LEI myönnetään aluksi yhdeksi vuodeksi, ja Suomi LEI uusii LEI-tunnuksen automaattisesti seuraavina vuosina. Kun monivuotisen tilauksen on määrä umpeutua, Suomi LEI ilmoittaa asiasta rekisteröijän edustajalle hakemuslomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Jos rekisteröijä tilaa monivuotisen LEI-tunnuksen uusimisen ja huomaa myöhemmin, että rekisteröijä ei enää tarvitse aktiivista LEI-tunnusta, monivuotinen tilaus voidaan peruuttaa, mutta rekisteröijällä ei ole oikeutta hyvitykseen.

Lue lisää uusimisprosessista blogistamme.

LEI-tunnuksen siirtäminen

Rekisteröijä voi siirtää LEI-tunnuksensa toisen palveluntarjoajan hallinnasta Suomi LEI:n hallintaan. Tämä ei muuta LEI-tunnuksen tilaa, koska tiedot ovat edelleen GLEIF-tietokannoissa. Siirron tuloksena on, että Suomi LEI muokkaa ja päivittää viitetietoja jatkossa. Kun LEI-tunnus siirretään Suomi LEI:n hallintaan, LEI-tunnus ei muutu.

LEI-tunnuksen siirtämiseksi Suomi LEI vaatii valtuutuksen (valtakirjalla annettuna) LEI-tunnuksen hallinnointiin ja maksun tilauksesta. Tulevaisuudessa rekisteröijän tiedot päivitetään GLEIF-tietokantaan Suomi LEI:n palveluiden kautta. Valtuutus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

LEI-tunnuksen siirtäminen kestää enintään 7 päivää. Käsittelyn nopeuttamiseksi rekisteröijän tulee vahvistaa LEI-tunnuksen siirto Suomi LEI:n hallintaan mahdollisimman pian.

Lue lisää siirtoprosessista blogistamme.

LEI-tietojen päivittäminen

Rekisteröijän on ilmoitettava Suomi LEI:lle kaikista rekisteröidyn yhteisön muutoksista, jotka edellyttävät LEI-viitetietojen muuttamista, mukaan lukien yrityksen toiminnasta johtuvat muutokset; esimerkiksi sulautuminen, purkautuminen, hankinta tai muu yhtiömuutos (mukaan lukien rekisteröijän virallinen osoite ja pääkonttorin osoite sekä välittömän ja lopullisen emoyhtiön ja rekisteröijän suhteen ilmoittaminen LEI-tunnusta haettaessa). Tämä tulee tehdä sekä jatkuvasti että vuosittaisen ylläpidon ja LEI-viitetietojen uudelleenvalidoinnin yhteydessä.

SuomiLEI-tietokanta on integroitu julkisten rekisterien, GLEIF-tietokannan ja akkreditoitujen paikallisyksiköiden käyttämien järjestelmien kanssa. Uusimisprosessin aikana Suomi LEI vertailee automaattisesti julkisen rekisterin ja GLEIF-tietokannan välisiä tietoja, ja jos tiedot ovat muuttuneet, Suomi LEI ilmoittaa rekisteröijälle ja päivittää GLEIF-tietokannassa olevat tiedot. Mikäli Suomi LEI on ilmoittanut rekisteröijälle tarpeesta päivittää tietoja ja rekisteröijä ei toimita vastausta kahden viikon aikana, Suomi LEI:llä on oikeus uusia rekisteröijän LEI ilman rekisteröijän ennakkohyväksyntää. Jos rekisteröijän LEI-tunnus on Suomi LEI:n hallinnoima, kaikki rekisteröijän tietojen päivityksen suoritetaan veloituksetta.

Rekisteröijän on ilmoitettava Suomi LEI:lle muutoksista oikeushenkilön viitetietoihin. LEI-tietueiden sisältöä kutsutaan rekisteröijän viitetiedoiksi. Rekisteröijä on velvollinen pitämään Suomi LEI:n tietoisena oikeushenkilön viitetietojen päivityksistä. Rekisteröijä voi haastaa LEI-tunnuksen tai sen oikeushenkilön viitetiedot käyttämällä keskitettyä verkkopalvelua, joka on osa GLEIF:n tietojen laadunhallintaohjelmaa. Haaste käynnistää tietueen tarkistuksen, jossa Suomi LEI selvittää lähetettyjen päivitettyjen tietojen oikeellisuuden. Suomi LEI käsittelee LEI-tunnuksen ja/tai sen oikeushenkilön viitetietojen tarkistamisen ja päivittämisen veloituksetta.

5. VASTUUN RAJOITTAMINEN

Suomi LEI pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin hankkimaan LEI-tunnuksen rekisteröijälle; Suomi LEI kieltäytyy kuitenkin nimenomaisesti kaikista takuista, joko nimenomaisista, implisiittisistä tai lakisääteisistä, koskien Suomi LEI:n palveluita, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta takuut myyntikelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, nimikkeestä, turvallisuudesta, täsmällisyydestä ja loukkaamattomuudesta. Suomi LEI ei takaa, että LEI täyttää rekisteröijän vaatimukset; eikä myöskään, että Suomi LEI:n tai sen verkkoalustan kautta toimitetut tai saadut tiedot ovat täysin tarkkoja, luotettavia tai oikeellisia.

Rekisteröijä ymmärtää ja suostuu siihen, että Suomi LEI ei ole vastuussa rekisteröijälle tai kolmansille osapuolille voittojen, käytön, liikearvon tai tietojen menetyksestä tai satunnaisista, epäsuorista, erityisistä, välillisistä tai punitatiivisista vahingoista, jotka aiheutuvat LEI-palvelujen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, riippumatta siitä, kuinka ne syntyvät.

Suomi LEI ei ole vastuussa mistään epäonnistumisesta tai viivästyksestä, joka johtuu seikoista, jotka eivät ole Suomi LEI:n kohtuullisessa hallinnassa. Suomi LEI:n enimmäisvastuu rajoittuu määrään, joka vastaa rekisteröijän maksamaa yhden vuoden tilausmaksua.

Suomi LEI ei ole vastuussa, jos rekisteröijän LEI-tila muuttuu GLEIF:n tietohaastelaitoksen toiminnan seurauksena. GLEIF:n tietojen haastetoiminto tarjoaa kaikille LEI-tietojen käyttäjillä mahdollisuuden perustella epäilyjä LEI-tietojen välisestä viitteellisestä eheydestä tai niihin liittyvien viitetietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Rekisteröijä hyväksyy, että kuka tahansa LEI-tietojen käyttäjä voi haastaa rekisteröijän LEI-tilan. 

6. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

Suomi LEI:n ja rekisteröijän välinen sopimussuhde on voimassa rekisteröijän valitsemassa tilauksessa määritetyn ajan. Mikäli rekisteröijä peruuttaa Suomi LEI:lle annetun valtuutuksen tarjota LEI-tunnuksen uusimis- ja päivittämispalveluita, Suomi LEI:n ja rekisteröijän välinen sopimus katsotaan irtisanotuksi.

Suomi LEI voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla siitä rekisteröijälle. Suomi LEI:n sopimuksen irtisanominen ei vaikuta rekisteröijän LEI-tunnusten tilaan.

7. LOPULLISET EHDOT

Rekisteröijä suostuu siihen, että kaikki Suomi LEI:n rekisteröinti- ja due diligence -prosessien aikana keräämät ja vastaanottamat julkiset viitetiedot välittömästi julkaistaan ​​ja ne ovat haettavissa GLEIF:n tietokannoista soveltuvin osin.

Ajantasaisia käyttöehtoja kuvaava asiakirja löytyy aina Suomi LEI:n verkkosivustoilta. Näitä käyttöehtoja voidaan päivittää milloin tahansa. Kaikista merkittävistä muutoksista ilmoitetaan rekisteröijälle.

Rekisteröijä on velvollinen käyttämään Suomi LEI:n palveluita vilpittömässä mielessä, ja Suomi LEI toimii sen mukaisesti. Rekisteröijän ja Suomi LEI:n välisiä erimielisyyksiä on yritettävä ensin ratkaista neuvottelujen avulla.

Rekisteröijän ja Suomi LEI:n suhdetta säännellään Viron lailla. Tapauksissa, joissa sopimukseen ei päästä, riita-asiat käsitellään Harjun käräjäoikeudessa.